Minden rendben.
Paksi Vak Bottyán Gimnázium

 

Előzetes jelentkezés a 2019/20-as tanévben induló fakultációs foglalkozásokra

10. évfolyam részére

Tisztelt Szülő!

Gyermeke gimnáziumi tanulmányainak befejező két éve elsősorban a Hogyan tovább?-ról szól.

Az utolsó évek tanulmányi eredménye, az érettségin nyújtott teljesítmény meghatározza helyét a felsőoktatási rendszerben. Fontosnak tartjuk, hogy diákjainknak minél szélesebb körben segítséget nyújtsunk a számukra legkedvezőbb továbbtanulási lehetőségek elérésében, mely segítségadás legalapvetőbb formája a fakultációs lehetőségek széles skálája. A korábbi évekhez képest, a felvételi rendszer átalakulása miatt (kötelező nyelvvizsga, egy kötelező emelt szintű érettségi vizsga), tovább szeretnénk bővíteni a fakultációválasztás lehetőségeit, mégpedig az Önök és gyermekeik igényeinek megfelelően. Ebben kérjük az Önök segítségét a kérdőív kitöltésével.

A fakultáció jó megválasztása nagy körültekintést és felnőtt bölcsességet igényel, ezért szeretnénk Önöket segíteni néhány információval.

Miből tevődnek össze a felvételi pontszámok (maximum 500 pont)?

 • Egyrészt a tanulmányi pontokból (200 pont). A magyar, a matematika, a történelem, egy idegen nyelv és egy természettudományos tantárgy (fizika, biológia, kémia vagy földrajz) utolsó két év végi osztályzatának kétszerese (ez 100 pont lehet). Ehhez járul még az érettségi bizonyítványban szereplő 4 kötelező és 1 választható tantárgy százalékos eredményének egész számra kerekített átlaga (újabb 100 pont).
 • Az érettségi pontok (200 pont) az előírt vagy választható két érettségi tantárgy százalékos eredményét takarják. Az általános orvosi, fogorvosi, gyógyszerész, állatorvosi egységes, osztatlan képzés esetén mindkét érettségi tárgyat emelt szinten kell teljesíteni. Egy emelt szintű érettségi kell a bölcsészettudományi, a jogi, a gazdaságtudományi, a műszaki valamint a társadalomtudományi képzési terület szakjain, illetve az erdőmérnöki szakon.
 • Többletpontként maximum 100 pont szerezhető:
 • az emelt szintű érettségi vizsgáért 50 pont;
 • nyelvvizsgáért – a középfokú komplex nyelvvizsgáért 28 pont, a felsőfokúért 40 pont
 • OKTV: 1-10. hely = 100 pontot, 11-20. hely = 50 pontot, 21-30. hely = 25 pontot jelent.
 • A jelentkezéshez a minimális pontszám 280 pont.

Miben tud segíteni a család?

 • Ha jól átgondolt, körültekintő döntést hoznak a fakultáció-választásban, hogy ne kelljen ezen később változtatni.

Miben tud segíteni az iskola?

 • A városi pedagógiai szakszolgálat munkatársainak segítségével egyéni illetve csoportos pályaorientációs foglalkozásokat szervezünk. (A beosztás végett, kérjük Önöket, szíveskedjenek egyeztetni az osztályfőnökökkel!)
 • Fakultációs foglalkozások keretein belül készítjük fel diákjainkat a sikeres közép- és emelt szintű érettségire.

Mi a fakultáció?

 • A fakultációs foglalkozások csoportmunkában valósulnak meg.
 • Tantárgyanként a
  • a 11. évfolyamon heti kettő,
  • a 12. évfolyamon matematikából, idegen nyelvekből, földrajzból, informatikából, mozgóképkultúra és médiaismeret, valamint testnevelés tantárgyakból heti 2, magyar nyelv és irodalomból, történelemből, fizikából, kémiából és biológiából heti 3 többletórát jelentenek, melynek keretében a tanuló számára mód nyílik az emelt szintű érettségire, valamint a felsőfokú tanulmányokra történő felkészülésre.
 • Informatika tantárgyból az egyéves közép szintű érettségi vizsgára való felkészítés mellett igény esetén egyéves (ECDL vizsgára felkészítő) és kétéves (emelt szintű érettségire felkészítő) csoportot is indítunk.
 • Ugyanakkor szükség esetén a fakultációs foglalkozások keretein belül lehetőséget szeretnénk biztosítani gyengébb tanulóinknak is ahhoz, hogy eredményes érettségi vizsgát tegyenek.
 • A többletórák vagy az alapórától függetlenül jelentkeznek
  • kisfakultációra (2 óra/hét - gyakran a tanár is más, mint az alapórán), vagy
  • az alapórához szervesen kapcsolódnak (nagyfakultáció 5 óra/hét, ugyanaz a tanár tartja az összes tanórát), és a csoport összetétele is azonos az alapórán és a fakultáción. Ez utóbbi jellemző pl. a matematika fakultációra, illetve a következő tanévtől a szülői, tanulói igényeknek megfelelően egyéb tárgyakból (pl. 1. idegen nyelv) is szeretnénk meghirdetni.
 • Egy tanulónak a Pedagógiai Programunk szerint egy fakultációs tantárgyat kötelező választania, illetve egy tanuló akár kettő vagy három tárgyat is választhat.
 • A fakultációs órákat a továbbtanulásban jártas tanárok egyéni tanmenettel tartják, a tanulók teljesítményét önálló fakultációs jeggyel értékelik.

A fakultációs órákra vonatkozó szabályok

A választást a diákok tanévenként egy alkalommal módosíthatják (szeptember 5-ig vagy a januári félévzárást megelőző két hétben) a szülő írásbeli kérelme alapján. (Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a fakultáció megváltoztatása azzal a nehézséggel jár, hogy az új tantárgyból különbözeti vizsgát kell tenni, és hátrányt jelent az elvesztegetett félév illetve tanév, valamint az, hogy a felvételre kerülő tantárgyból a diák nem gyakorolt annyit, mint azok a tanulók, akik kezdettől fogva az adott tárgyat választották. Ezért nagyon fontos első körben a megfelelő fakultáció-választás.)

 • Amennyiben a csoport létszáma 8 fő alá csökkenne a tanuló távozásával, a változtatás a csoport megszűnésének következménye miatt nem engedélyezhető, a kérelem automatikusan elutasításra kerül!
 • Az induló csoportlétszámok minimuma 8 fő.
 • A fakultációs tantárgy esetében a szaktanárok a diák teljesítményét osztályzatokkal értékelik. Félévenként minimum három érdemjegyet kapnak a tanulók.
 • A választott fakultációs foglalkozáson való részvétel, illetve a hiányzás igazolása az általános tanórákhoz hasonlóan kötelező.

 Meddig kell döntenie?

 • Február 20. a fakultációválasztási igények előzetes felmérésének határideje.

Az iskola honlapján található felületen történő, illetve az e-naplón keresztül továbbított előzetes igényfelmérést követően március hónapban visszaigazoljuk a megszervezhető fakultációskínálatot, és abból véglegesített döntést várunk Önöktől 2019. április 17-ig.

A jelentkezés elmaradása esetén a jelentkezést elmulasztott diák automatikusan a legalacsonyabb létszámmal induló fakultációs csoportba kerül.

 Kitől kérhet Ön bővebb felvilágosítást, segítséget?

 • Az osztályfőnököktől és a szaktanároktól a fogadóóráikon, Rompf Gabriella igazgatóhelyettestől a 75/200-423-as, vagy a 20/3903419-es telefonszámon, a rompfg@paks.sulinet.hu e-mail címen, illetve személyesen.

Célunk, hogy a fakultációs sávokat úgy állítsuk össze, hogy minél több tanuló fakultációs órái kerüljenek a délelőtti órarendbe. A fakultáció választási igényüket minél meggondoltabban, a tanuló képességeinek és céljainak megfelelően válasszák meg.

 

Paks, 2019. január 15.

Szívélyes üdvözlettel:

                                                                                                      Csajági Sándor
                                                                                                           igazgató

Jelentkezés fakultációra Google űrlappal

 

PAKSI VAK BOTTYÁN GIMNÁZIUM
OM: 036391
7030 Paks, Dózsa György út 103.
A weblap készítője: Govern-Soft Kft.